Phát triển sản xuất tiêu thụ nông sản theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

Nhằm phát triển nền nông nghiệp đô thị thành phố theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng và kiểm soát chuỗi cung ứng sản phẩm từ khâu sản xuất đến vận chuyển, bảo quản, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm an toàn, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định 6485 năm 2015, về Chương trình phát triển sản xuất, phân phối và tiêu thụ nông sản theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020.
Phấn đấu, kết thúc chương trình, đạt trên 80% diện tích cây rau quả, trên 60% sản lượng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn an toàn trên địa bàn thành phố được sản xuất theo các quy trình GAP hoặc an toàn dịch bệnh. Hướng tới 100% sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP có hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, thị trường và được tiêu thụ ổn định thông qua ký kết hợp đồng, trên 80% sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP được phân phối tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích. Đồng thời, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất sản phẩm VietGAP, xây dựng và nhân rộng các mô hình truy xuất nguồn gốc.

Đối với lĩnh vực trồng trọt rau, quả được hỗ trợ một lần 30% kinh phí đầu tư xây dựng nhà lưới, nhà kính phục vụ sản xuất theo quy trình VietGAP. Hỗ trợ một lần 50% chi phí mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất theo quy trình VietGAP.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi heo, bò sữa, gia cầm được hỗ trợ một lần 30% chi phí đầu tư xây dựng chuồng trại, hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi, kho chứa nguyên liệu và thức ăn, kho chứa dụng cụ chăn nuôi, máy móc và trang thiết bị phục vụ chăn nuôi, dụng cụ chứa thức ăn, nước uống đạt chuẩn nuôi an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Hỗ trợ một lần 50% chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đối với lĩnh vực thủy sản như tôm sú, tôm thẻ chân trắng được hỗ trợ một lần 30% chi phí đầu tư cải tạo ao nuôi, máy móc thiết bị phục vụ nuôi. Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng nhà vệ sinh tự hoại, kho chứa thức ăn, thuốc thú y, hóa chất phục vụ nuôi và kho chứa thiết bị, dụng cụ nuôi. Hỗ trợ 50% chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Sản phẩm Thuốc Thú Y APA

Ngoài ra, Chương trình phát triển sản xuất, phân phối và tiêu thụ nông sản theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt còn có các hoạt động hỗ trợ trong sơ chế, bảo quản và xúc tiến thương mại, xây dựng các mô hình sản xuất GAP. Kết hợp đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, dạy nghề cho lao động nông thôn áp dụng VietGAP trong sản xuất, sơ chế và xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp và thủy sản.

Comments